Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het Sidetracker-platform en alle diensten aangeboden door Sidetracker. Door toegang te krijgen tot ons platform of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

2. Gebruiksrecht

Sidetracker verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden. Dit recht is strikt beperkt tot uw interne bedrijfsgebruik.

3. Accountregistratie en -beheer

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in Sidetracker onmiddellijk te informeren over elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.

4. Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, dient u Sidetracker te betalen voor het gebruik van het platform volgens de op dat moment geldende tarieven. Alle betalingen zijn verschuldigd volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Sidetracker-platform en de bijbehorende documentatie blijven eigendom van Sidetracker of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om deze rechten over te dragen aan de Gebruiker.

6. Beperkingen

U mag het Sidetracker-platform niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden. U zult het platform niet reverse-engineeren, debroncode niet ontleden, of pogingen ondernemen om afgeleide werken te creëren gebaseerd op het platform.

7. Beëindiging

Sidetracker kan uw toegang tot het platform beëindigen of opschorten indien u niet voldoet aan deze Voorwaarden. Bij beëindiging om welke reden dan ook, dienen alle rechten die aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden te worden beëindigd en dient u elk gebruik van het platform te staken.

8. Aansprakelijkheid

Sidetracker’s aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, ongeacht de oorzaak, is beperkt tot de bedragen die u in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid aan Sidetracker hebt betaald.

9. Wijzigingen

Sidetracker behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden zal op onze website worden gepubliceerd.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.